четвер, 11 січня 2018 р.

Педрада

Виступ на педраді з доповіддю на тему:
"Формування самоосвітньої компетентності учнів"
Головна мета сучасної системи освіти - знайти, підтримати, розвити людину в людині, закласти в ній механізми самореалізації, саморозвитку,самовиховання, самоосвіти, допомогти людині жити в злагоді й спокою з іншими людьми, природою, культурою. 
Сьогодення ставить перед нами завдання:
Ø підготувати учня до дорослого життя, яке складається не із шкільних  предметів;
Ø навчити учня працювати з інформацією, довідковою, науковою літературою;
Ø знаходити в інформації відповіді на поставлені питання.
Серед головних завдань сучасної школи України визначено формування основних компетентностей особистості.
Компетентність - це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності.
Самоосвітня компетентність - це здатність учня самостійно здійснювати складні діяльності.
Самоосвіта – частина безперервної освіти, це активна пізнавальна
діяльність, яка відбувається за особистої ініціативи людини у формі
колективної чи індивідуальної самостійної роботи щодо оволодіння знаннями.
Складові самоосвітньої компетентності учнів
Навчально-організаційні вміння
Ø Уміння працювати за алгоритмом
Ø Самостійно складати алгоритм
Ø Гігієна праці
Ø Самоконтроль
Ø Самооцінка
Ø Вміння працювати в колективі
Навчально-інформаційні вміння 
Ø Робота з підручником
Ø Володіння різними способами читання
Ø Складання плану, рецензії, конспекту
Ø Вміння користуватися бібліотекою
Ø Спостереження
Ø Експеримент
Навчально-комунікативнівміння
Ø Володіння монологічною та діалогічною мовою
Ø Уміння керувати увагою
Ø Володіння прийомами запам ’ ятовування інформації
Навчально-інтелектуальнівміння
Ø Синтез
Ø Порівняння
Ø Класифікація
Ø Систематизація
Ø Узагальнення
Ø Вміння виконувати творчі завдання
Шляхи формування самоосвітньої компетентності учнів
Характеристика- готовність та потреба навчатися упродовж усього життя, уміння добувати, опрацьовувати інформацію з різних джерел.
Можливості продуктивного навчання
Ø самостійне опрацювання інформації;
Ø узагальнення власних знань;
Ø організація власних прийомів навчання;
Ø організація самоосвітньої діяльності;
Ø постійне удосконалення;
Ø мотивація саморозвитку;
Ø співвіднесення теоретичних знань з практикою
Шляхи формування самоосвітньої компетентності учнів
Діяльність викладача:
Діяльність учня
·        Стимулює  самоосвітню діяльність учнів.
·        Керує самостійною та самоосвітньою роботою учнів.
·        Відстежує динаміку розвитку учнів.
·        Допомагає створити та здійснити програму самоосвіти та самореалізації учнів.

·        Створює програму самоосвіти, активно  реалізує її.
·        Демонструє достатню сформованість загально-навчальних умінь.
·        Має стійкі пізнавальні потреби та мотивацію.
·        Уміє самостійно здобувати знання.
Система формування самоосвітньої компетентності через впровадження інноваційних технологій
Самоосвітнякомпетентність:
Ø Технологія організації групової  навчальної діяльності
Ø Технологія диференційованого навчання
Ø Інформаційна технологія    
Ø Технологія формування творчої особистості
Ø Текстоцентрична технологія
Ø Технологія проблемного навчання
Ø Проектна технологія

Самоосвітня діяльність
Інструменти:
Ø Складання опорних конспектів 
Ø Самостійне складання завдань  з теми
Ø Домашні довгострокові  роботи
Ø Підготовка повідомлень, доповідей 
Ø Домашні практичні роботи
Ø Творчі завдання на пошук нових властивостей об’єкта 
Ø Пошук інших способів розв’язання
Ø Проблемні питання,завдання 
Ø Проведення уроків-семінарів, конференцій
Рівні самоосвітньої компетентності учнів
Підготовчий (володіння вміннями здійснювати первинну обробку навчальної інформації за вказівкою викладача)
Перший (уміння вибирати відомі способи
Другий (уміння здійснювати окремі самоосвітні операції)
Третій (володіння умінням творчо-пошукової діяльності)
Отже, здатність до самоосвіти та саморозвитку – готовність постійно навчатися, як у професійному відношенні, так  і в особистому       житті – найважливіша із компетентностей. 

Вона сприяє розвитку учня, як компетентної особистості. 

Немає коментарів:

Дописати коментар